Farafinna tilebinyanfan jamana caman bɛ labɛn na u ka jamandenw labɔli la Tunisie

Farafina tilebinyanfan jamanaw bɛ ka taa ɲɛ n’u ka jamanadenw labɔli ye Tunisie.Mali ,Cote d’Ivoire, ni la Guinée kɔ, Burkina Faso fana bɛna segin n’a ka jamanaden dɔw ye sini araba. O labɛnw bɛ ka sa …